skip to Main Content
03/789 03 10 herenmode@mens.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van @ Men’s, met maatschappelijke zetel te Voorhout 2, 9190 Kemzeke, België BTW BE0863960390, (hierna ‘@ Men’s’) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar goederen online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke online aankoop die de klant plaatst bij @ Men’s.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van specifieke aankoopvoorwaarden voor bepaalde producten of diensten, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Iedere met deze Voorwaarden strijdige clausule zal slechts bindend zijn indien Vicky Vermeiren deze schriftelijk uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik of als studiemateriaal.
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.
@ Men’s is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. @ Men’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten.
@ Men’s is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het online beschikbaar gestelde assortiment van @ Men’s online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van @ Men’s.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart (Visa, MasterCard)
– via bankkaart (Maestro)
– via iDEAL
– via overschrijving
– via Paypal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van @ Men’s.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering of afhaling. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van @ Men’s te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover @ Men’s beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt @ Men’s zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.
De verkoper, @ Men’s, krijgt het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de bestaande overeenkomst ten laste van de koper geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten onverminderd zijn recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Aanvaarding van bankcheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor verwijlintresten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen.

Artikel 7: Klachten
Klachten omtrent de levering of niet conforme prestaties zijn slechts ontvankelijk wanneer zij schriftelijk en gemotiveerd worden geformuleerd middels een binnen 48u verzonden aan @ Men’s op straffe van verval van elk recht. Een e-mail aan info@atmens.be wordt in deze context aanvaard als schriftelijk en aangetekend zijnde.
Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht om de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

Artikel 8: Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestelling.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons @ Men’s via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 9: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien ongeacht welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door @ Men’s om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10: Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van @ Men’s ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

@ Men’s kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde (België) bevoegd.

Artikel 13: Leveringsvoorwaarden
Tenzij de partijen een ander tijdstip voor de levering zijn overeengekomen, levert de onderneming de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst over te dragen aan de consument.

Artikel 14: Verbreking
Ingeval van verandering van de toestand van de koper, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de koper een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt @ Men’s zich het recht voor om elke koopovereenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van @ Men’s op schadeloosstelling. Indien @ Men’s van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de koopovereenkomst van rechtswegen ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door @ Men’s aan de koper wordt gericht en zal @ Men’s gerechtigd zijn de geleverde doch onbetaalde goederen terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van de door @ Men’s geleden schade.

Artikel 15: Hoofdelijkheid
Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als koper optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens @ Men’s gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Back To Top